OFERTY PRACY

Poszukujemy osób do pracy w sklepie i na naszej stacji paliw jako sprzedawca  – prosimy o kontakt pod nr. tel.: 606 951 439.

Do pracy w gastronomii (Karczma, Restauracja i kuchnia) przyjmiemy:

  • – kelnera ,
  • – kucharza,
  • – sprzedawcę.
  • WAŻNE: przyjmujemy na praktyczną naukę zawodu do kuchni na kucharza.

Informacje: Karolina, nr 606 210 509.

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 25.06.2019

Zapytanie ofertowe na bieliznę hotelową – pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 17.06.2019

Zapytanie ofertowe na materace, boxy, itp. – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na wyposażenie pokoi – pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 14.06.2019

Zapytanie ofertowe na wyposażenie łazienek hotelowych – pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 8.04.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zestawu linowego – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pod fontannę – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na remont chłodni – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na urządzenia do gastronomii – pobierz plik

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 3.04.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie fontanny – pobierz plik

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fontanny multimedialnej zewnętrznej wraz z wyposażeniem o wymiarach 7x3m.
W skład wyposażenia wchodzą m.in. : atrakcje wodne i efekty świetlne, projektor podwodny diodowy, dysza systemowa z pakietem instalacyjnym, projektor podwodny z pakietem instalacyjnym, urządzenia i zabezpieczenia, pompa przemysłowa wraz z pakietem instalacyjnym, przepusty fontannowe, smok czerpniak, falownik, stacja uzdatniania wody tzw. filtracja oraz pakietem instalacyjnym, system uzupełniania wody wraz z sondami i materiałami instalacyjnymi, szafa sterująca z okablowaniem i zabezpieczeniami.

2. Kryterium oceny ofert jest następujące:
Zamawiający przyjmuje 1 kryterium oceny ofert.
Kryterium zostało oznaczone wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium z punktu widzenia zamawiającego i znajduje swoje odzwierciedlenia we wzorze ostatecznej oceny oferty.
Dla kryterium określono zasady przypisania odpowiedniej wartości punktowej wg podanych dalej reguł:

Nr kryterium waga%
1. Cena przedmiotu zamówienia 100

Razem 100%

Opis poszczególnych kryteriów:
Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączna cenę netto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Maksymalnie dana oferta może uzyskać w ramach oceny spełnienia kryteriów łączna ocenę 100 punktów.

3. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 18.04.2019.

4. Kryteria oceny ofert
Sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów szczegółowych. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena indywidualna każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania miar spełnienia dla poszczególnych kryteriów oceny oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty zgodnie z poniższą regułą wg wzoru

P= (P1 x W1)
gdzie:

P – łączna ocena punktowa badanej oferty
Pi – suma punktów obliczona po dokonaniu pomiaru lub oceny danego i – tego kryterium, gdzie i – przyjmuje wartość 1 a Wi to odpowiednio waga dla i -tego kryterium.
Podczas oceniania ofert wg w/w kryteriów dokonany będzie przegląd wszystkich ofert tak, aby:

  • Dokonać porównania otrzymanych wyników dla poszczególnych kryteriów i wybrania dla danego kryterium oferty najkorzystniejszej, tj. posiadającej maksymalną liczbę punktów;
  • Dokonać przeliczenia wagowego wartości oceny dla danej oferty dla wszystkich kryteriów wg w/w wzoru;
  • Dokonać zsumowania poszczególnych punktów.

W ten sposób powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy, która powinna uzyskać największą liczbę ilość punktów obliczonych wg współczynników wagowych.

Przy czym Pi dla poszczególnych kryteriów liczone będą w sposób następujący:

Cena przedmiotu zamówienia – wśród ofert spełniających wymagania formalne Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie netto przedmiotu zamówienia i przyjmie tę wartość jako bazową, a dla każdej z pozostałych ofert odpowiednio dokona przypisania danej wartości ceny netto jako wartości poddawanej ocenie. Dane te podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P1.

< cena oferty najkorzystniejszej w PLN
————————————————————-
P1= < cena poddawana ocenia z oferty ocenianej w PLN

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. Wykluczeniu podlega oferent, który pozostaje powiązany z za mawiającym osbowo lub kapitałowo.

6. Zamawiający informuje, że w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym unieważni postępowanie.