Regulamin hotelu Odejewscy**

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Odejewscy** w Nieżychowicach.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa znajdująca się na parterze obiektu.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości.
 5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 8. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 10. Hotel ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego wypoczynku Gościa, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i miłą obsługę.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 14. Za zgubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami za dodatkową opłatą, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 17. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta powinny być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji.
 18. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.
 19. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 20. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00.
 21. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 6:00.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy tez Gości lub szkodę innym osobom, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia czy zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt adresata po otrzymaniu takiej dyspozycji od Gościa. Nie zgłoszone przez Gościa pozostawione przedmioty w hotelu przepadają.
 25. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. Zm.) Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 26. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne objęte są całodobowym monitoringiem.
 27. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hotel Odejewscy** z siedzibą w Nieżychowicach NIP 555-000-26-10 REGON 090344590.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody zgody również w celach marketingowych.
  Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej do odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
 28. Hotel zastrzega sobie prawo: pobierania zaliczki za planowany pobyt dokonywania preautoryzacji karty kredytowej Gościa, pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w Hotelu lub przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku pobytów przekraczających 3 dni, odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu.
 29. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient jedynie rezerwuje pokój, a w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając numer swojej karty kredytowej.
  Rezerwacja niegwarantowana wygasa automatycznie (czyli bez informowania Klienta) o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, w przypadku niepojawienia się Klienta w Hotelu lub jeżeli rezerwacja nie została zmieniona na rezerwację gwarantowaną przez podanie numeru karty kredytowej Klienta.
  Rezerwacja niegwarantowana może być w każdym czasie anulowana przez Klienta osobiście, telefonicznie, faxem lub mailowo. Klientowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście, faxem lub mailowo do godziny 14.00 w dniu przyjazdu.
  Klientowi nie przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej po godz. 14.00 w dniu przyjazdu.
  W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w Hotelu. Hotel jest uprawniony do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty.
 30. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Hotelu, jest dostępny w recepcji i pokojach hotelowych oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy, w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.

Kontakt Recepcja: 730-158-158
Kierownik: 606-951-439