Projekty i oferty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  • Operacja pn. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych celem osiągnięcia ekologicznego rozwiązania na oszczędzanie energii służącego rozwojowi firmy,
  • mająca na celu wprowadzenie ekologicznych rozwiązań służących oszczędzaniu energii w przedsiębiorstwie poprzez zakup i montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LDG.

Opis projektu: Zakup i montaż nowoczesnego urządzenia SKYTOWER  rozwiązaniem na zapewnienie bezpieczeństwa gości hotelowych w celu zapobiegania negatywnych skutków COVID-19.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów i  personelu, a tym samym zniwelowania negatywnych skutków COVID-19 poprzez  zakup i montaż wymaganego w dobie pandemii rozwiązania, którą ma zapewnić nowoczesne urządzenie SKYTOWER.
Planowane efekty: Zakupione i zamontowane urządzenie SKYTOWER
Wartość projektu: 290 000, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 246 500,00 PLN

Projekt

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług związany z zakupem nowoczesnej linii technologicznej oraz efektywnym wykorzystaniem ternu zieleni w oparciu o rekreację i atrakcyjność obszaru

Cel operacji :

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego, nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

liczba utworzonych miejsc pracy -2, liczba operacji polegających na podejmowaniu i rozwoju przedsiębiorstw - 1.

Finansowane w ramach programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

OFERTY PRACY

Poszukujemy osób do pracy w sklepie i na naszej stacji paliw jako sprzedawca  - prosimy o kontakt pod nr. tel.: 606 951 439.

Do pracy w gastronomii (Karczma, Restauracja i kuchnia) przyjmiemy:

  • kelnera ,
  • kucharza,
  • sprzedawcę.
  • WAŻNE: przyjmujemy na praktyczną naukę zawodu do kuchni na kucharza.

Informacje: Karolina, nr 606 210 509.

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 25.06.2019

Zapytanie ofertowe na bieliznę hotelową - pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 17.06.2019

Zapytanie ofertowe na materace, boxy, itp. - pobierz plik

Zapytanie ofertowe na wyposażenie pokoi - pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 14.06.2019

Zapytanie ofertowe na wyposażenie łazienek hotelowych - pobierz plik

ZAPYTANIA OFERTOWE z dn. 8.04.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zestawu linowego - pobierz plik

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pod fontannę - pobierz plik

Zapytanie ofertowe na remont chłodni - pobierz plik

Zapytanie ofertowe na urządzenia do gastronomii - pobierz plik

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 3.04.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie fontanny - pobierz plik

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fontanny multimedialnej zewnętrznej wraz z wyposażeniem o wymiarach 7x3m.
W skład wyposażenia wchodzą m.in. : atrakcje wodne i efekty świetlne, projektor podwodny diodowy, dysza systemowa z pakietem instalacyjnym, projektor podwodny z pakietem instalacyjnym, urządzenia i zabezpieczenia, pompa przemysłowa wraz z pakietem instalacyjnym, przepusty fontannowe, smok czerpniak, falownik, stacja uzdatniania wody tzw. filtracja oraz pakietem instalacyjnym, system uzupełniania wody wraz z sondami i materiałami instalacyjnymi, szafa sterująca z okablowaniem i zabezpieczeniami.

2. Kryterium oceny ofert jest następujące:
Zamawiający przyjmuje 1 kryterium oceny ofert.
Kryterium zostało oznaczone wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium z punktu widzenia zamawiającego i znajduje swoje odzwierciedlenia we wzorze ostatecznej oceny oferty.
Dla kryterium określono zasady przypisania odpowiedniej wartości punktowej wg podanych dalej reguł:

Nr kryterium waga%
1. Cena przedmiotu zamówienia 100

Razem 100%

Opis poszczególnych kryteriów:
Cena przedmiotu zamówienia - oznacza łączna cenę netto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Maksymalnie dana oferta może uzyskać w ramach oceny spełnienia kryteriów łączna ocenę 100 punktów.

3. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 18.04.2019.

4. Kryteria oceny ofert
Sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów szczegółowych. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena indywidualna każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania miar spełnienia dla poszczególnych kryteriów oceny oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty zgodnie z poniższą regułą wg wzoru

P= (P1 x W1)
gdzie:

P - łączna ocena punktowa badanej oferty
Pi - suma punktów obliczona po dokonaniu pomiaru lub oceny danego i - tego kryterium, gdzie i - przyjmuje wartość 1 a Wi to odpowiednio waga dla i -tego kryterium.
Podczas oceniania ofert wg w/w kryteriów dokonany będzie przegląd wszystkich ofert tak, aby:

  • Dokonać porównania otrzymanych wyników dla poszczególnych kryteriów i wybrania dla danego kryterium oferty najkorzystniejszej, tj. posiadającej maksymalną liczbę punktów;
  • Dokonać przeliczenia wagowego wartości oceny dla danej oferty dla wszystkich kryteriów wg w/w wzoru;
  • Dokonać zsumowania poszczególnych punktów.

W ten sposób powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy, która powinna uzyskać największą liczbę ilość punktów obliczonych wg współczynników wagowych.

Przy czym Pi dla poszczególnych kryteriów liczone będą w sposób następujący:

Cena przedmiotu zamówienia - wśród ofert spełniających wymagania formalne Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie netto przedmiotu zamówienia i przyjmie tę wartość jako bazową, a dla każdej z pozostałych ofert odpowiednio dokona przypisania danej wartości ceny netto jako wartości poddawanej ocenie. Dane te podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P1.

< cena oferty najkorzystniejszej w PLN
-------------------------------------------------------------
P1= < cena poddawana ocenia z oferty ocenianej w PLN

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. Wykluczeniu podlega oferent, który pozostaje powiązany z za mawiającym osbowo lub kapitałowo.

6. Zamawiający informuje, że w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym unieważni postępowanie.